• Особлива інформація
   • 2011 рік
   • 2012 рік
   • 2018 рік
    • Звіт до НКЦПФР про зміну складу посадових осіб.
    • Рішенням наглядової ради АТ «НДІ СВ» 25.04.2018р. припинено повноваження Голови правління Шумака Ігоря Володимировича, який перебував на посаді з 04.06.2014р. по 25.04.2018р.На момент прийняття рішення особа володіла пакетом акцій, що становить 34583-0,284 % від статутного капіталу Товариства. Особа не надала згоди на розголошення паспортнихданих. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обґрунтування змін у персональному складі: в зв’язку із змінами у Статуті по п.п 9.21.9 Товариства від 25.04.2018 року, згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІСВ» 25.04.2018р.Наглядовою радою товариства обраний виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Шумак Ігор Володимирович. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «НДІ СВ», голова правління . Строк, на який обрано особу : безстроково.
   • 2019 рік
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання
    Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного
    товариства 23.04.2019р.

    Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
    акціонерного товариства, складеному Публічним акціонерним товариством «Національний
    депозитарій України» станом на 17.04.2019 р. загальна кількість простих іменних акцій,
    випущених Акціонерним товариством «Науково-дослідний інститут склопластиків і
    волокна» становить 12 163 352 штук, з них кількість голосуючих простих іменних акцій
    становить 10 280 240 штук, привілейовані акції не випускалися.
     
   • 2020 рік
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 14.04.2020р.
    Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на  08.04.2020 р. загальна кількість простих іменних акцій, випущених Акціонерним товариством «Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна» становить  12 163 352 штук, з них  кількість голосуючих простих іменних акцій становить 10 280 240 штук,  привілейовані акції не випускалися.   
   •  
   • 2021 рік
    Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства 13.04.2021р.
    Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на  07.04.2021 р. загальна кількість простих іменних акцій, випущених Акціонерним товариством «Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна» становить  12 163 352 штук, з них  кількість голосуючих простих іменних акцій становить 10 280 240 штук,  привілейовані акції не випускалися.
   • Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб 13.04.21.  PDF.   
   • Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб 13.04.21. XML.   
   •  2023 рік
   • Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна»

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних
зборів акціонерів, складеним станом на 17.04.2023 року, загальна кількість простих іменних
акцій становить 12 163 352 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій
становить 10 280 240 штук.

 • Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні надавати документи, що посвідчують їх
особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та
документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не
обмежуючись цим:
- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського
чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо
це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу
юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних
зборах Товариства;
- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством
України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах
Товариства.

 

 

 

  • Афілійовані особи Товариства